จำนวน License ที่แจกจ่ายไปแล้ว :
1491/1500 (99.40%)การเข้าใช้งาน

นักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ
เปิดใช้งานหรือโอนย้ายบัญชีได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th